ประชาสัมพันธ์ เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

S3500287 0

รับเงินค่าชุดนักเรียน และอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 1/2558

โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ขอเชิญผู้ปกครองทุกท่าน มารับเงินค่าชุดนักเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 1/2558 ในวันที่  16  พฤษภาคม  2558  ณ หอประชุมบัวชมพู  ตามกำหนดดังนี้ – เวลา 09.00-10.30 น. ชั้นอนุบาลปีที่ 1 – 2 -เวลา  10.30-12.00 น. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 2 -เวลา 13.00-14.30 น. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 -เวลา 14.30-16.00...