เว็บบอร์ด
เฉพาะสมาชิกเท่านั้นต้องการสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่ หรือเข้าระบบ คลิกที่นี่
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ครูเกตุสุดา คราวจันทึก (ชุดที่ 2)
โพสโดย
Paiyon
ชื่อเรื่อง       การพัฒนาชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตโดยใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น  
                  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนเทศบาล 2 “อิสาณธีรวิทยาคาร” 
ผู้วิจัย          นางเกตุสุดา  คราวจันทึก
หน่วยงาน โรงเรียนเทศบาล 2 “อิสาณธีรวิทยาคาร”  เทศบาลเมืองบุรีรัมย์   จังหวัดบุรีรัมย์
ปีที่วิจัย       ปีการศึกษา 2560
 
บทคัดย่อ
 
                การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมาย  1) เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนเทศบาล 2 “อิสาณธีรวิทยาคาร”  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2)  เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 2 “อิสาณธีรวิทยาคาร”  ก่อนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนเทศบาล 2 “อิสาณธีรวิทยาคาร”  ที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น  
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนเทศบาล 2 “อิสาณธีรวิทยาคาร”    ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2560  จำนวน 26 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling ) เครื่องมือที่ใช้วิจัย ประกอบด้วย  ชุดกิจกรรมแนะแนว  แผนการจัดการเรียนรู้  แบบวัดทักษะชีวิต และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน  สถิติที่ใช้วิจัย ได้แก่  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test) ชนิด Dependent Samples
 
ผลการวิจัย  พบว่า
1. ชุดกิจกรรมแนะแนวแนะแนวเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.50/80.64 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้
2.  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  หลังเรียนด้วย
ชุดกิจกรรมแนะแนว สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  มีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมแนะแนว โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.26, S.D = 0.60)
 
โพสโดย : Paiyon
IP : 223.205.247.224
โพสเมื่อวันที่ : 23 มี.ค. 2562,21:22 น.
สมาชิกล็อกอินเข้าระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น
ชื่อล็อกอิน:
รหัสผ่าน: